Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

Политика за личните данни

Политика за личните данни

I. Общи положения

Адвокат Ивайло Икономов, с адрес гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 6 (нататък „Адвокатска кантора “Икономов”), е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

Адвокатска кантора “Икономов” зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица и представителите на юридическите лица, ползващи услугите му, като в максимална степен защитава личните им данни при обработване.

Политиката за защита на личните данни на Адвокатска кантора “Икономов” е изготвена и се основава на българското и европейското законодателства в областта на защитата на личните данни, като всички нейни изменения и допълнения в документа ще бъдат публикувани на уеб сайта ikonomovlaw.com.

II. Дефиниции

“Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатори като име, идентификационен номер (напр. ЕГН), данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които администраторът извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, адаптиране, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, комбиниране, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

III. Основание и цели за събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни.

Адвокатска кантора “Икономов” събира и обработва следните лични данни при използване на контактна форма, абониране за електронен бюлетин (нюзлетър) и използване на уеб сайта ikonomovlaw.com:

 1. Име и фамилия;
 2. Електронна поща;
 3. Телефонен номер;
 4. Данни от бисквитки.

Адвокатска кантора “Икономов” събира тези Ваши лични данни с цел:

 1. Идентификация на завръщащи се потребители на уеб сайта и статистически нужди;
 2. Идентификация на автора на съобщението и провеждане на пълноценна кореспонденция и адресиране на отговор до автора на съобщението;
 3. Изпращане на електронен бюлетин (нюзлетър), съдържащ информация относно актуални публикации, промоции и предложения.

Личните данни, събирани в регистъра, се събират от лицето само след предоставяне на доброволно и информирано съгласие от страна на лицето. Адвокатска кантора “Икономов” не използва личните данни за цели, различни от посочените, както и не извършва автоматизирано вземане на решения или профилиране.

IV. Принципи при събиране и обработка на личните Ви данни.

При обработка на личните Ви данни Адвокатска кантора “Икономов” спазва следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничаване на целите на обработването;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
 • Ограничение на съхранението за минимален период с оглед постигане на целите;
 • Изрично съгласие на субекта на данни за обработка на данните;
 • Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

V. Предоставяне на личните данни на трети страни.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на наши партньори, когато това е необходимо за предоставяне на услугите на Адвокатска кантора “Икономов”: във връзка с поддръжка на информационните системи на уеб сайта; при обработка на личните данни на лица от името на Адвокатска кантора “Икономов” от наши партньори като Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel и др.

Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание, на което се събира или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на Адвокатска кантора “Икономов”, както и че тази информация е поверителна. Във всички случаи Адвокатска кантора “Икономов” се стреми да предоставя не повече от необходимия минимум от лични данни, както и да се убеди, че тези трети лица действат изцяло в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни и полагат адекватни усилия за защита на личните данни на клиентите.

Адвокатска кантора “Икономов” предоставя също така лични данни на трети лица, когато има задължение по силата на закон да разкрие тези лични данни.

VI. Срок на съхраниение

Личните данни на физическите лица събрани и обработвани във връзка с използвани услуги чрез уеб сайта на Адвокатска кантора “Икономов” се съхраняват до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието за предоставяне на личните данни – което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

Адвокатска кантора “Икономов” може да съхранява лични данни в анонимизирана форма за по-дълъг период, например за статистически цели.

VII. Електронен бюлетин (нюзлетър)

С електронния си бюлетин ние редовно Ви информираме за актуални информационни публикации, промоции и предложения, свързани с дейността на Адвокатска кантора “Икономов”. Ако желаете да получавате електронния бюлетин, ще ни е необходим Ваш валиден електронен адрес. При регистрация за нашия бюлетин използваме процедура за двойно включване. Това означава, че след регистрацията Ви изпращаме съобщение с линк на посочения електронен адрес, в който Ви молим да потвърдите, че желаете да Ви бъде изпращан бюлетин. Ако не потвърдите на съответния линк регистрацията си в рамките на 2 седмици, няма да получавате електронен бюлетин, а събранните лични данни ще бъдат изтрити автоматично след един месец. Освен това съхраняваме във всеки отделен случай използваните IP адреси и време на влизане и потвърждение. Целта на процедурата е да бъде в състояние да докаже вашата регистрация и където е необходимо да се изясни всяка потенциална злоупотреба с вашите лични данни. Като абонат на електронния бюлетин, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработката на лични данни от вашия електронен адрес за изпращане на бюлетина. Съгласието може да бъде отменено чрез линк, предвиден за тази цел в съдържанието на самия електронен бюлетин или чрез изпращане на електронна поща със заглавие „отписване от електронен бюлетин“ на електронен адрес office@ikonomovlaw.com .

VIII. Индивидуализиране и бисквитки.

Новите технологии ни дават възможност да персонализираме нашия уеб сайт за всеки отделен потребител. Бисквитките представляват текстови файлове, съдържащи информация, която позволява идентификацията на завръщащи се потребители. Бисквитките се съхраняват локално на използваното от Вас устройство за достъп до нашия уеб сайт ikonomovlaw.com и не причиняват вреди на Вашата система. Бисквитките помагат да идентифицираме Вашите предпочитания (настройки за изглед и ползваемост). Натрупването и анализирането на тази информация ни позволява да подобряваме електронните услуги и цялостното потребителско изживяване, така че те да отговарят в най-висока степен на Вашите нужди. С използваните от нас бисквитки и други технологии, можете да се запознаете в нашата Политика за бисквитките.

IX. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на данните, имате следните права:

 1. Право на достъп – С писмено заявление можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им. Заявлението може да бъде подадено лично на посочения адрес за връзка, по пощата или на електронен адрес office@ikonomovlaw.com при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация. Заявлението Ви трябва да съдържа три имена, ЕГН, адрес за обратна връзка, описание на конкретното искане и предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата Ви, подпис и дата на подаване на заявлението.
 2. Право на коригиране – Имате право да поискате същите да бъдат коригирани, в случай че откриете грешки или несъответствия.
 3. Право на изтриване (правото да бъдеш забравен) – ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 – след предоставения достъп до личните Ви данни може да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация без възможност за по-нататъшно обработване.
 4. Право на възражение – По отношение на данните, които се обработват на основание „легитимен интерес“, имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработването по реда за получаване на достъп до лични данни. В случай на постъпване на такова възражение Адвокатска кантора “Икономов” се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената вътрешна проверка. Ако направеното възражение е основателно, ще прекратим обработването на личните Ви данни и ще премахнем всякакви записи на Ваша лична информация без възможност за по-нататъшно обработване.
 5. Право на ограничаване на обработката – При наличието на обстоятелствата по чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 можете да поискате Адвокатска кантора “Икономов” да ограничи (спре) обработването на Вашите данни. Такива случаи включват необходимостта от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им.
 6. Право на жалба – В случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от администратора, имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни; Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 Телефон: 02 / 9153 518 Интернет страница: cpdp.bg , Електронна поща: kzld@cpdp.bg

X. Мерки за информационна сигурност и защита на личните данни

Предприели сме съответните технически и организационни мерки за защита на предоставените лични данни от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

XI. Уведомяване при промени в настоящата политика

Като администратор на личните данни Адвокатска кантора “Икономов” си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата политика. При извършване на промени в Политиката за защита на личните данни, те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяне на разположение на всички заинтересовани лица на уеб сайта на Адвокатска кантора “Икономов”.

Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля свържете се с нас:

Адвокатска кантора “Икономов”

Адрес: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Братя Шкорпил“ № 6

Телефон: +359 887 981 814

Електронен адрес: office@ikonomovlaw.com